RSS
A A A

Regulamin Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej i Terapeutycznej

Regulamin Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej i Terapeutycznej
w Ornontowicach


Podstawa prawna
§ 1

Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza i Terapeutyczna w Ornontowicach, zwana dalej „Świetlicą”, prowadzi swoją działalność na podstawie:
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami);
Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami);
Ustawy z dnia 09.06. 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011r Nr 149, poz.887)
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. Nr 214, poz. 1812 z późniejszymi zmianami);

Rozdział II
Postanowienia ogólne
§ 2

1.Świetlica jest jednostką budżetową w Gminie Ornontowice utworzoną na podstawie Uchwały Nr XLIX/290/2001 dnia 12 grudnia 2001 r. Jest utrzymywana z dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałania alkoholizmowi. Korzysta ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Gminnego programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Placówka nosi nazwę „Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna w gminie Ornontowice i stanowi placówkę wsparcia dziennego.
3. Świetlica ma swoją siedzibę w lokalu przy ul. Zwycięstwa 7c w Ornontowicach i terenem jej działania jest gmina Ornontowice.
4. Świetlica jest prowadzona przez Gminę Ornontowice jako placówka publiczna.
5. Świetlica używa pieczęci zgodnie z nazwą w pełnym brzmieniu.
6. Obsługa finansowo- księgowa jest prowadzona we własnym zakresie.

§ 3

1. Świetlica świadczy usługi polegające na zapewnieniu pomocy dzieciom i młodzieży w wieku 6-16 lat (w uzasadnionych przypadkach poniżej 6 i powyżej 16 roku życia do osiągnięcia pełnoletności). Pomoc ta może być świadczona także członkom ich rodzin, kwalifikującym się do pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami.
2. Działania placówki ukierunkowane są na wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny poprzez objęcie dzieci zajęciami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i psychoprofilaktycznymi. Rodzicom udziela się pomocy poprzez działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne mające na celu przywrócić rodzinie zdolność do wypełniania jej zadań.

Rozdział III
Cele i zadania Świetlicy
§ 4

Celem Świetlicy jest tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, organizację czasu wolego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, nie spełniających właściwie swoich zadań oraz wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji we współpracy ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci. Nadrzędnym celem działalności Świetlicy jest utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku poprzez wsparcie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

§ 5

1. Zadania w zakresie potrzeb bytowych zgodnie ze standardem usług obejmują:
   1) pobyt w godzinach popołudniowych, zapewniając wychowankom w tym czasie poczucie bezpieczeństwa i właściwe warunki do odpoczynku, życia społecznego i nauki;
   2) dożywianie składające się z posiłku dla każdego dziecka w każdym dniu pobytu (np. kanapki, napoje, słodycze lub owoce itp.);
    3) wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć,
2. Zadania w zakresie potrzeb rozwojowych, zgodnie ze standardem opieki i wychowania, obejmują:
  1) organizowanie zajęć dla dzieci, w szczególności profilaktyczno-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych oraz sportowych;
   2) pomoc w realizacji obowiązku szkolnego i przezwyciężaniu trudności w nauce;
   3) wdrażanie do ogólnie przyjętych norm społecznych;
   4) poszanowanie godności i dobra dziecka oraz jego tradycji rodzinnych;
   5) pomoc w sytuacjach kryzysowych (szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;
   6) indywidualną pracę psychokorekcyjną i psychoedukacyjną z wychowankami;
   7) prowadzenie pracy wychowawczej z grupą;
  8) pracę z rodziną nastawioną na przezwyciężanie trudności opiekuńczo-wychowawczych wraz z prowadzeniem poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
  9) prowadzenie pracy z rodzinami wychowanków obejmującej bieżącą analizę stopnia
w jakim zaspakajane są podstawowe potrzeby socjalno-bytowe dziecka;
 10) niezbędne kontakty z osobami, środowiskami, instytucjami znaczącymi dla dziecka
i rodziny, m.in. pedagogami szkolnymi, nauczycielami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia i innymi jednostkami pomocy społecznej;
  11) realizację innych form pracy świadczonych na rzecz podopiecznych przez pracowników, wolontariuszy oraz organizacje partnerskie zgodnie z programem działalności Świetlicy.

Rozdział IV
Wychowankowie
§ 6

Świadczenie w postaci miejsca w Świetlicy może być przyznane na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, a także na wniosek pracownika instytucji działającej na rzecz dziecka i rodziny, jeżeli rodzice lub opiekunowie dziecka wyrażają na to zgodę.

§ 7

1. Warunkiem rozpatrzenia kandydatury dziecka do Świetlicy jest wypełnienie przez rodziców lub opiekunów prawnych formularza „Karta Zgłoszenia Dziecka”.
2. O przyjęciu do Świetlicy rozstrzyga Kierownik.
3. Zespół Wychowawczy (kierownik i wychowawca ) decyduje o innych warunkach określających pobyt dziecka w placówce (okresy próbne, kontrakty, zawieszenie pobytu, skreślenie z listy wychowanków itp.).
4. Decyzja o przyjęciu dziecka do Świetlicy jest jednoznaczna z jego uczestnictwem we wszystkich formach pracy placówki (chyba, że postanowienia indywidualnego kontraktu stanowią inaczej).
5. Pobyt w Świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny.

§ 8

1. W Świetlicy wychowankowie należą do grupy wychowawczej.
2. Liczba wychowanków w grupie wynosi do 15 osób.
3. Do jednej grupy dzieci zatrudniony jest jeden wychowawca.

§ 9

1. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązani są do współpracy ze Świetlicą w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych.
2. Współpraca rozumiana jest jako utrzymywanie regularnego kontaktu przez rodziców (opiekunów prawnych) z wychowawcą grupy (minimum 1 raz na 2 miesiące).
3. W uzasadnionych przypadkach szczegółowe formy pomocy i zasady współpracy określane są w Kontraktach zawieranych z rodzicami (opiekunami prawnymi) i/lub wychowankiem przez pracowników pedagogicznych placówki.
4. Za doprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie prawni).
5. Godziny odbierania dziecka rodzice lub opiekunowie deklarują w Karcie Zgłoszenia Dziecka.
6. W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest odebranie dziecka wcześniej lub zwolnienie (w formie pisemnej).

§ 10

1. Wychowanek ma prawo do korzystania ze świadczeń Świetlicy zgodnie z zadaniami określonymi w § 5 niniejszego regulaminu.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez dziecko norm obowiązujących w Świetlicy, o których mowa w ust. 3, Zespół Wychowawczy podejmuje decyzje w tym zakresie.
3. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania zasad i norm wypracowanych i ustalonych w Świetlicy, w szczególności do przestrzegania zakazu:
   1) stosowania przemocy fizycznej, emocjonalnej i słownej;
   2) używania napojów alkoholowych, produktów tytoniowych oraz środków odurzających;
   3) kradzieży, celowego niszczenia mienia będącego własnością innych wychowanków i Świetlicy;
   4) samowolnego opuszczania terenu placówki bez zgody wychowawcy.
4. Wychowanek ma obowiązek dbania o mienie Świetlicy, utrzymanie czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w Świetlicy, jak i poza nią.
5. W przypadku umyślnego zniszczenia mienia Świetlicy odpowiedzialność za wyrządzone przez dzieci szkody ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni dziecka i zobowiązani są do ich naprawienia bądź odkupienia w naturze.
6. Dziecko ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach świetlicowych co najmniej 3 razy w tygodniu. Jeżeli w okresie 5 tygodni (w ciągu roku) dziecko nie spełni wymogu frekwencji może to stanowić podstawę do skreślenia z listy wychowanków. Sytuacja taka jest omawiana przez Zespół Wychowawczy, który podejmuje decyzję w tym zakresie.
7. Planowana nieobecność w Świetlicy winna być zgłoszona przez rodziców dziecka bądź opiekunów w dniu poprzedzającym nieobecność.
8. Nieusprawiedliwiona przez rodziców nieobecność traktowana jest jako naruszenie normy frekwencji, o której mowa jest w ust. 6.
9. Rodzice lub opiekunowie dziecka mają prawo do składania skarg i wniosków na działalność Świetlicy do Kierownika Świetlicy.
10. Dla lepszej integracji ze środowiskiem, w niektórych zajęciach Świetlicy mogą uczestniczyć dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego nie spełniająca warunków określonych w § 3.

§ 11

Pobyt dziecka w Świetlicy może ustać gdy:
1) wychowanek w sposób rażący i uporczywy nie przestrzega przepisów porządkowych w zakresie norm obowiązujących w Świetlicy;
2) naruszona zostanie norma frekwencji, o której mowa w § 10 ust.6;
3) rodzic złoży pisemną prośbę o skreślenie z listy wychowanków skierowaną do Kierownika Świetlicy.

§ 12

1. Dzieci przebywające w Świetlicy mogą tworzyć samorząd.
2. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w Świetlicy.
3. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Świetlicy.
4. Samorząd może przedstawiać kierownikowi Świetlicy wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Świetlicy.

Rozdział V
Organizacja pracy
§ 13

Świetlica jest jednostką organizacyjną Gminy Ornontowice, a jej organami są Kierownik i Wychowawcy.

§ 14.

1. W Świetlicy zatrudnia się pracowników:
   1) pedagogicznych
   2) ekonomicznych, administracji i obsługi.
2. Zatrudnianie pracowników, tworzenie poszczególnych stanowisk uzależnione jest od bieżących potrzeb Świetlicy i możliwości budżetowych.
3. Pracownicy Świetlicy są pracownikami samorządowymi.
4. Zatrudnieni w Świetlicy pracownicy podlegają Kierownikowi.
5. Pracownicy Świetlicy winni posiadać określone przepisami kwalifikacje, odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

§ 15

1. Bezpośrednim przełożonym służbowym dla wszystkich zatrudnionych w Świetlicy pracowników jest Kierownik Świetlicy.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Ornontowice.
3. Do zadań i kompetencji Kierownika należy:
   1) kierowanie bieżącą działalnością Świetlicy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
   2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy względem pracowników Świetlicy;
  3) zarządzanie gospodarowaniem przydzielonej i nabytej części mienia oraz prowadzenie samodzielnej gospodarki w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania;
  4) opracowanie i przedstawianie Wójtowi Gminy zatwierdzonych przez siebie planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
  5) nadzorowanie prowadzenia gospodarki finansowej na zasadach obowiązujących     jednostki budżetowe;
   6) stosowanie zarządzeń, poleceń Wójta Gminy Ornontowice;
   7) organizowanie i kontrolowanie administracyjnej, finansowej, merytorycznej
i gospodarczej działalności Świetlicy;
   8) wydawanie zarządzeń wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   9) nadzór nad dyscypliną pracy i przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.;
  10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania
w placówce;
  11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

§ 16

1. W Świetlicy działa Zespół Wychowawczy zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Świetlicy.
2. Pracy Zespołu przewodniczy Kierownik lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Do kompetencji Zespołu należy:
  1) opracowywanie założeń Regulaminu Świetlicy, Rocznego Planu Pracy Świetlicy, oraz przygotowywanie wzorów dokumentacji wychowanków;
   2) opiniowanie decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Świetlicy;
   3) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka;
   4) bieżąca analiza działań podejmowanych wobec wychowanka i rodziny.
4. Z przebiegu posiedzeń Zespołu tworzy się protokoły.

§ 17

1. W ramach Zespołu funkcjonuje Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka dokonujący okresowej oceny sytuacji wychowanka w celu:
   1) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
   2) ustalenia aktualnej sytuacji dziecka i rodziny (zmiany w sytuacji rodzinnej, ocena stanu zdrowia dziecka, aktualne potrzeby dziecka);
   3) modyfikowania indywidualnego planu pracy;
   4) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w Świetlicy.
2. Oceny sytuacji dziecka dokonuje się co najmniej raz na 6 miesięcy.
3. Wnioski z dokonanej analizy sytuacji wychowanka zapisywane są w protokole
z posiedzenia Zespołu.

§ 18

1. Proces pracy opiekuńczo-wychowawczej z wychowankiem, a także wspieranie rodziny prowadzone są przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na stanowiskach: wychowawca, pedagog i psycholog.
2. Prawidłowa organizacja pracy placówki wymaga zatrudnienia pracowników ekonomicznych, administracji i obsługi na stanowiskach: główny księgowy.

Rozdział VI
Wolontariusze
§ 19

1. Działalność Świetlicy może być uzupełniana i wspomagana pracą wolontariuszy, której celami są w szczególności:
   1) rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w Świetlicy;
   2) wsparcie pracy wychowawców oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci.
2. Wolontariuszem w Świetlicy może być osoba:
   1) pełnoletnia;
   2) poinformowana przez Kierownika Świetlicy o specyfice pracy wychowawczej
i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w tej Świetlicy;
   3) która nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
   4) która ma pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Wolontariusz wykonuje pracę pod nadzorem wychowawcy wyznaczonego przez Kierownika, której zakres, sposób wykonywania świadczeń, zobowiązanie do zachowania tajemnicy itp. zawarte są w Porozumieniu o współpracy zawartym pomiędzy nim a Kierownikiem Świetlicy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Na prośbę wolontariusza Kierownik Świetlicy wydaje mu pisemną opinię lub zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń na rzecz placówki.
5. Świetlica może przyjmować słuchaczy, studentów lub absolwentów szkół wyższych na praktyki zawodowe.
6. Podstawą przyjęcia na praktykę jest skierowanie bądź porozumienie pomiędzy Kierownikiem Świetlicy a jednostką kierującą osobę na praktykę.

Rozdział VII
Funkcjonowanie Świetlicy
§ 20

1. Świetlica pracuje cały rok, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 16:30, a w okresach wolnych od nauki szkolnej (wakacje, ferie, przerwy świąteczne itp.) w godzinach od 9:00 do 13:00.
W przypadku małej liczby dzieci wymagających opieki, ilość dni i godzin funkcjonowania placówki można wyjątkowo dopasować do lokalnych potrzeb.
3. Każdy pracownik pedagogiczny oprócz pracy z dziećmi współpracuje z rodziną wychowanka oraz instytucjami środowiska lokalnego. Na działania te przeznaczone są osobne godziny pracy adekwatnie do wymiaru etatu pracownika.

§ 21

Świetlica dysponuje lokalem o odpowiednim stanie technicznym i wyposażeniu adekwatnym do realizowanych zadań zawierającym:
   1) pomieszczenia przystosowane do zajęć indywidualnych i grupowych, wyposażone w odpowiednią ilość sprzętów zapewniających miejsce do odrabiania lekcji, zabawy i odpoczynku oraz prowadzenia grupowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
   2) pomieszczenia do działań administracyjnych ( gabinet kierownika);
   3) pomieszczenia sanitarne.

Rozdział VIII
Dokumentacja Świetlicy
§ 22

1. Świetlica prowadzi dokumentację działalności merytorycznej w postaci:
   1) Rocznego Planu Pracy Świetlicy (Planu pracy opiekuńczo-wychowawczej z elementami profilaktyki);
   2) Miesięcznych Planów Pracy z Grupą
   3) Planu Pracy Psychologa
   4) Dziennika zajęć wychowawczych
   5) Dziennika zajęć (psychologa);
   6) Protokołów z posiedzeń Zespołu Wychowawczego;
   7) Dokumentacji wychowanków:
        a) Karty Pobytu Dziecka;
        b) Indywidualnego Planu Pracy;
        c) Kontraktów, Notatek służbowych.
2. Dokumentacja dziecka dostępna jest tylko dla osób prowadzących merytoryczną pomoc wychowankom i rodzicom (opiekunom prawnym dziecka), a o jej udostępnieniu każdorazowo decyduje Kierownik Świetlicy.
3. Dokumentacja dziecka, o której mowa w ust. 1 pkt. 6-9, prowadzona jest z przestrzeganiem zasad poufności i dyskrecji.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 23

1.Regulamin niniejszy ustala kierownik .
2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania.
4. Niniejszym traci moc regulamin z dnia 01.01.2008r

Ornontowice 29.10.2012r.Opublikował: Agnieszka Konsek
Publikacja dnia: 01.09.2016
Podpisał: Agnieszka Konsek
Dokument z dnia: 27.07.2010
Dokument oglądany razy: 3 149